Sunday, 19 June 2016

PROUD TO BE INDIAN


SPIPA CGRS QUE PAPER 19JUNE2016

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી વિસ્તારના સરકારી નોકરી કરતાં ઉમેદવારો કે જેને ઇનસર્વિસ CCC પ્રમાણપત્ર

ફોર્મ ભરવા અંગેની સુચના
 1. કોઇપણ પ્રકારની Spelling ની ભુલ જે તે ઉમેદવારની જ રહેશે ત્યારબાદ કોઇપણ પ્રકારના સુધારા કરવામાં આવશે નહી તેમજ તે જ નામનું પ્રમાણપત્ર મળશે.
 2. Photo તેમજ Signature, ફોર્મમાં જણાવ્યા મુજબની સાઇઝમાં સ્પષ્ટ દેખાય તે રીતે અપલોડ કરવાનાં રહેશે.
 3. ફોર્મ Save કર્યા બાદ તમને લાલ અક્ષરમાં User ID અને Password Display થશે જે નોંધી રાખો.
 4. ફોર્મમાં તે જ પેઇજમાં નીચે Edit તેમજ Confirm & Print Option આવશે. જો કોઇ માહિતી સુધારવાની થતી હોય તો Edit દ્વારા સુધારવી Confirm & Print આપ્યા બાદ કોઇપણ માહિતી સુધરી શકશે નહી.
 5. Confirm & Print આપવાથી મળેલ પ્રિન્ટેડ ફોર્મમાં તમારા વિભાગનાં વડાના સહિ સિક્કા કરાવવા.
 6. હવે તમને આપેલ User ID અને Password થી ફરીથી Login થવુ. ત્યારબાદ Upload Document પર ક્લીક કરી સહિ સિક્કા વાળું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મની Scan Copy અપલોડ કરવી.
 7. ત્યારબાદ Payment Option Select કરી Payment કરવું.
 8. Payment Receipt Print કરી સાચવી રાખવી.
 9. પરીક્ષા અંગેની અન્ય માહિતી આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. ફોન દ્વારા સંપર્ક કરવો નહી.

BSF Recruitment


Tuesday, 14 June 2016

New elements on the periodic table are named

New elements on the periodic table are named
Names for four new elements, formerly known by their respective atomic numbers 113, 115, 117 and 118, have been proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
 • The proposed names are- nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) and oganesson (Og).
 • The names are on a five-month probation before things are made official.
Background:
The elements were recognized by IUPAC on December 30, 2015. Their addition completed the seventh row of the periodic table.
Naming:
The discoverers of the elements were invited to propose the names. IUPAC provided the discoverers with guidelines to assist them in creating the names. These names keep with the longstanding tradition of being named after a mythological concept or character (including an astronomical object), a mineral or similar substance, a place or geographical region, a property of the element or a scientist. Also, they must end in “-ium,” “-ine,” or “-on” depending on the grouping of elements they belong to. IUPAC also prefers the names translate easily across major languages.
Key facts:
 • All four elements are not found in nature, and were synthetically created in laboratories. They are super-heavy elements.
 • Tennessee is the second US state to be recognized with an element; California was the first.
 • oganesson, symbol Og, for element 118. The name honors Russian physicist Yuri Oganessian.
 • nihonium, symbol Nh, for element 113. The element was discovered in Japan, and Nihon is one way to say the country’s name in Japanese. It’s the first element to be discovered in an Asian country.
 • Moscovium has been named after Russia’s capital Mosow.
Periodic table:
There are seven rows, called periods, and 18 columns, called groups, in the table.
 • Elements in the same group share similar properties. Those in the same period have the same number of atomic orbitals (the wave-like behaviour of either one or a pair of electrons in an atom) – for instance, the first period only has two elements, hydrogen and helium, with only a single orbital.
 • Most elements on the table are metals divided into six broad categories – alkali metals, alkaline earths, basic metals, transition metals, lanthanides and actinides. They are located on the left, separated from the non-metals on the right by a zig-zag line.
 • Lanthanides and actinides, often called “inner transition metals”, are commonly hived off as a separate section under the main table as including all 30 – including Uranium – would make the table too wide.
 • The table is a useful tool for people to derive relationships between the different properties of the elements. It can also help predict the properties of new elements that have yet to be discovered or created.
periodic table
About IUPAC:
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is an international federation of National Adhering Organizations that represents chemists in individual countries. It is a member of the International Council for Science (ICSU).
 • The international headquarters of IUPAC is in Zürich, Switzerland.
 • The IUPAC was established in 1919 as the successor of the International Congress of Applied Chemistry for the advancement of chemistry.
 • Its members, the National Adhering Organizations, can be national chemistry societies, national academies of sciences, or other bodies representing chemists.
 • There are fifty-four National Adhering Organizations and three Associate National Adhering Organizations.
 • The IUPAC’s Inter-divisional Committee on Nomenclature and Symbols (IUPAC nomenclature) is the recognized world authority in developing standards for the naming of the chemical elements and compounds.

Monday, 13 June 2016

SSC CGL ,SSC CPO,SSC CHSL और रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए मिक्स क्विज

निर्देश (1 – 2) : उस एक का चयन करें जो अन्य तीन से अलग है  l    

1.(a) बोकारो
(b) जमशेदपुर
(c) भिलाई 
(d) आगरा

2.(a) बाइबल 
(b) पंचशील 
(c) गीता
(d) कुरान

3. A, B, C, D और E बेंच में बैठे हैं, A, B के आगे बैठा है, C D के आगे बैठा है, D, E के साथ नहीं बैठा है जोकि बेंच में बाएं से अंतिम छोर पर है l C दायें से दुसरे स्थान पर है l A, B और E की दायें है l A और C एकसाथ मिलकर बैठे हैं l A कहाँ बैठा है?      
(a) B और D के बीच 
(b) B और C बीच 
(c) E और D के बीच 
(d) C और E के बीच 

4. किसी निधारित भाषा में DROWN को MXNSC के रूप में लिखा जाता है l इस कोड में BREAK को कैसे लिखा जायेगा?    
(a) LBFSC
(b) JBDSA
(c) JZDQA
(d) LZFQC

5. हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादेमी का किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? 
(a) जवाहर लाल नेहरू 
(b) महात्मा गांधी 
(c) लाल बहादुर शास्त्री
(d) सरदार वल्लभभाई पटेल

6. विश्व के किस देश में, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है
(a) जापान
(b) इंडोनेशिया
(c) चीन
(d) भारत 

7. निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है ?
(a) 28 फ़रवरी
(b) 4 मार्च
(c) 5 जून 
(d) 16 सितंबर

8. 1857 के बाद, किस ने इलाहाबाद दरबार की घोषणा की जिसमे  भारत सरकार का स्वामित्व ग्रेट के आधीन कर दिया गया ?
(a) लार्ड कैनिंग 
(b) सर जॉन लॉरेंस
(c)  लॉर्ड मेयो 
(d) लॉर्ड नोर्थब्रूक (Northbrook)

9. पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या 123 एक गुणनखंड के रूप में है :  
(a) 10037
(b) 10086
(c) 10081
(d) 10063

10. किसी काम B, A और C द्वारा मिलकर लिए गए समय के तिगुना समय लेता है, और C, A और B द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लेता है l तीनो आदमी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते है l A अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा?   
(a) 22 दिन 
(b) 24 दिन
(c) 30 दिन
(d) 20 दिन

11. दो पाइप A और B किसी काम को क्रमश: 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भरते हैं l यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो पाइप को 4 घंटे में पूरा भरने के लिए लिए B को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए?   
(a) 2/3
(b) 1
(c) 2
(d) 8/3

12. कोई बर्तन किसी तरल से भरा हुआ है, जिसमे 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है मिश्रण में से कितना भाग निकाल कर उसमे पानी मिला दिया जाए की मिश्रण में पानी और सिरप की मात्रा आधी-आधी हो जाए?  
(a)  1/3
(b)  1/4
(c)  1/5 
(d)  1/7

Directions (13 - 16) In question, groups of four words are given. In each group, one word is correctly spelt. Find the correctly spelt word and make your answer in the Answer Sheet.
    
13.(a) irrepairable 
(b) irreparrable
(c) irreparable
(d) ireprairable

14.(a) homogeneous 
(b) homoganeous
(c) homageneous
(d) homogenus

15.(a) genarator 
(b) generator
(c) genarater
(d) genorator

16.(a) privilage 
(b) privilege
(c) previlage
(d) previlage


उत्तर 
1. D
2. B
3. B
4. B
5. D
6. B
7. C
8. A
9. B

Sunday, 12 June 2016

मई-2016

प्रस्तावना

अब तक हम राजनीति और पर्यावरण मई 2016 से विकास के लिए संबंधित को देखा।
अब मई-2016 महीने से अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित घटनाओं के लिए आता है।
इस कवरेज संक्षिप्त और लंबा विश्लेषण से रहित है, सीएपीएफ / बैंकिंग / एसएससी की परीक्षा में MCQ संबंधित कोणों को ध्यान में रखकर

मोदी की ईरान यात्रा

यात्रा करने के लिए अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी था। 15 साल बाद मोदी ने ईरान के लिए यात्रा करता है।
2003: वाजपेयी Chahbahar बंदरगाह के विकास की योजना की घोषणा की।
2009: डेलाराम राजमार्ग जरांज समाप्त हो गया।
2016, मई: मोदी ईरान का दौरा किया, $ 500 लाख खर्च करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। Chahbahar बंदरगाह इंफ्रा का विकास करना। बंदर अब्बास - यह बात ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह से भी बड़ा कर देगा।
Chahbahar बंदरगाह में मदद मिलेगी भारत में इस तरह के Turkemistan, कज़ाकस्तान आदि के रूप में मध्य एशियाई देशों के लिए घुसना
Chahbahar और डेलाराम के बारे में अधिक - इस पुराने लेख पढ़ा
मोदी ने आतंकवाद विरोधी खुफिया साझा करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए।
इससे पहले ईरान, कच्चे तेल की "नि: शुल्क शिपिंग" दे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंजूरी की, यह कई खरीदार नहीं मिल सकता है का उपयोग करें। लेकिन ईरान परमाणु समझौते के बाद, प्रतिबंधों को उठा लिया जाता है, तो अब ईरान ने कहा कि यह अभ्यस्त कच्चे तेल की मुफ्त शिपिंग भारत के लिए, बस फ्लिपकार्ट और अमेज़न मुफ्त शिपिंग <500 -="" p="">अमरीका: JASTA, Adonia, HSPD -6 और वैश्विक प्रविष्टि कार्यक्रम
अमेरिकी कांग्रेस के कुछ पाकिस्तान के लिए $ 700 मिलियन डिस्काउंट पर एफ -16 बेचने के लिए विरोध किया। पाकिस्तान उच्च कीमत का भुगतान नहीं होगा, अपने आप ही इमारत जेएफ -17 थंडर जेट विमानों का पता लगाने सकता है कहते हैं।
अमेरिका-निचले सदन हक्कानी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए अपनी विफलता के लिए पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता को रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया,।
JASTA: आतंकवाद निरोधक अधिनियम के sponsers के खिलाफ न्याय। यह विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा करने के लिए 9/11 के पीड़ितों की अनुमति देता है। लेकिन सऊदी अमरीका से 750 अरब $ निवेश बाहर खींचने के लिए अगर यह विधेयक पारित हो जाता है thretened। तो, ओबामा उन्हें यह सुनिश्चित किया वह इसे वीटो करेंगे, भले ही दोनों सदनों में पारित कर दिया।
अमेरिका क्रूज जहाज Adonia: यह घन प्रवेश करने के लिए क्यूबा की क्रांति के बाद 1959 की नाकाबंदी के बाद से पहली बार अमेरिका क्रूज जहाज है।

जून-2016 में मोदी को यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
अमेरिका के होमलैंड विभाग और भारत के खुफिया ब्यूरो के बीच जानकारी का आदान प्रदान के लिए आतंकवादी HSPD -6 समझौता।
agreement- जिससे भारत के वीआईपी आव्रजन बाधाओं को बिना अमेरिकी हवाई अड्डों से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएगा वैश्विक प्रविष्टि कार्यक्रम।
SelectUSA- यह S.Carolina में एक निवेश शिखर सम्मेलन, भारत में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए समान है।

ब्रिटेन: लंदन के 1 मुस्लिम मेयर
लंदन मुस्लिम मेयर सादिक खान और Badlu सिंह विक्टोरिया क्रॉस

लेबर पार्टी के सादिक खान लंदन के पहले मुस्लिम मेयर बन जाता है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के मेयर बोरिस जॉनसन की जगह।
बोरिस अब PM उम्मीदवारी के लिए चलाने के बाद वर्तमान रूढ़िवादी प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का कार्यकाल खत्म हो गया है उम्मीद है।

एक्स-मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद। नशीद ब्रिटेन में शरण दी गई है, ने आरोप लगाया आतंकवाद के आरोप में अपने घर देश में जेल की सजा का सामना करना पड़ के बाद।

नए सर्वेक्षण के अनुसार, ब्रिटेन के 48.5% नास्तिक हैं। ईसाई अल्पसंख्यक में अब कर रहे हैं।

पाकिस्तान: Hum Nahi sudhrenge
अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक, उन्होंने हाल ही में 5 मिनट में दिल्ली परमाणु पाक की तत्परता के बारे में डींग मारने का था।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र कह भारत को गलत तरीके से अपनी नई भू-स्थानिक जानकारी विनियमन विधेयक में कश्मीर में चित्रित दृष्टिकोण।

पाक हिंदू महिला मशाल माहेश्वरी सीबीएसई परीक्षा में 91% सुरक्षित था, लेकिन वह एआईपीएमटी में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह एनआरआई या ओसीआई कार्ड नहीं था। लेकिन Shushma स्वराज उसकी कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने में मदद की।
भारत, जबकि अधिकारियों ने पाक को पठानकोट हवाई ठिकाने का दौरा करने की अनुमति देने के पारस्परिक उपयोग करने के लिए नहीं कहा था। यह इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए जांच में देरी नहीं कर सकते हैं।
पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़ा।

द्विपक्षीय संधियों: मई-2016
भारत-ब्रिटेन एमएलएटी प्रवर्तन निदेशालय विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत-ब्रिटेन बहुपक्षीय कानूनी सहायता संधि का उपयोग करने के लिए।
भारत-मॉरीशस
1983: दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए गए।
2016 मई, मोदी सरकार दौर ट्रिपिंग और पूंजीगत लाभ कर परिहार की समस्याओं को ठीक करने के लिए यह संशोधन किया। अधिक इस व्याख्यान BES163-P2 में कवर
भारत मोरक्को हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को अपनी राजधानी रबात का दौरा किया। समझौते संस्कृति-शिक्षा के आदान-प्रदान के लिए हस्ताक्षर किए।

अंतरराष्ट्रीय संगठन

एनएसजी

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत एनएसजी सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ' हालांकि चीन का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि (परमाणु अप्रसार संधि) के पहले हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
जी -4
चार भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार की मांग की है।
लेकिन पाकिस्तान को यह पसंद नहीं था, नहीं एक सा है। तो, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजनयिकों की आलोचना शुरू कर दिया।
G7
Sendal, जापान में आयोजित शिखर सम्मेलन के वित्त मंत्रियों की। वे BREXIT करने के लिए (ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की योजना) का विरोध किया हो।

अंतर्राष्ट्रीय: विविध। घटनाक्रम के
पार्सल द्वीप
विवादित द्वीपों दक्षिण चीन सागर में स्थित है, और चीन, वियतनाम और ताइवान ने दावा किया है। अब चीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
अफ्रीका दिवस 26 मई को मनाया जा रहा था, लेकिन अफ्रीकी दूत 'एफ्रो-Phobia'- की वजह से इसे छोड़ के बाद कांगो युवाओं में से एक दिल्ली में हत्या कर दी थी धमकी दी।
नेपाल
माओवादी नेता पुष्प कमल दहल Pranchanda धमाल, पहले वापस PM K.P.Sharma ओली की पार्टी से समर्थन लेने के लिए threatned, लेकिन बाद में, वह उसकी धमकी को वापस ले लिया।
नेपाल के राजदूत भारत Deepkumar उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया, ओली की सरकार को अस्थिर करने में अपनी भागीदारी के लिए।
तुर्की राजधानी अंकारा। प्रधानमंत्री Ahmet Davutoglu इस्तीफा दे दिया।
TATIP

गैर-सरकारी संगठन ग्रीनपीस गुप्त दस्तावेजों को जारी किया है साबित करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों को कम करने के ट्रांस-अटलांटिक भागीदारी (TATIP) व्यापार समझौते को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं।
प्रवासी
केरल से 29 भारतीयों को लीबिया से जारी किया। दोनों संघ और राज्य अपने बचाव के लिए क्रेडिट का दावा करने के लिए लड़ रहे हैं।
आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा
सोशल मीडिया और अलगाववाद
सोशल मीडिया श्रीनगर में अलगाववाद ईंधन भरने है, सेना का कहना है।
चूंकि अलगाववादियों सीमा पर सेना की मजबूत उपस्थिति की वजह से बड़े आतंकवादी हमले शुरू करने में असमर्थ हैं, वे अब उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तेजक द्वारा आंदोलन और पथराव बनाने के लिए स्थानीय युवाओं का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
मेहदी मसरूर
सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आईएसआईएस निर्भर करता है के लिए एक ट्विटर हैंडल चल रहा था। ट्रायल cyberterrorism के लिए शुरू होता है।
Haibatullah Akhundzada
उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्रोन के बाद तालिबान के नए नेता के मौजूदा नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत हो गई है।

आईएसआईएस
एक वीडियो भारत बदला लेने के लिए बाबरी, कश्मीर, गुजरात और मुजफ्फरनगर हमला करने की धमकी जारी की।
मिस्र हवा
इसके Airplan पेरिस से काहिरा के लिए जा रहा था, लेकिन भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ इसे एक आतंकी हमला होने का विश्वास है।
एफटीआईआई, पुणे की यह नए निदेशक भूपेंद्र Kainthola चेतावनी के साथ पत्र बम मिला - वह इस संस्थान के लिए कन्हैया को आमंत्रित नहीं करना चाहिए।
एनआईए
महानिदेशक शरद कुमार।
एनआईए की चार्जशीट 2008 के मालेगांव ब्लास्ट से Shadvi प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम रुक जाती है, कह रही है भूतपूर्व महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की जांच त्रुटिपूर्ण था।
जमात-ए-इस्लामी
इसके मुख्य Motiur रहमान निजामी 1971 के युद्ध अपराधों में उनकी भूमिका के लिए बांग्लादेश में फांसी लगा ली।
अली हैदर गिलानी
पूर्व-पाक PM गिलानी का बेटा। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले एक बंधक के रूप में लिया गया था, अंत में बचाया।
इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस
जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पठानकोट एयरबेस हमले में उनकी भूमिका के लिए जारी किए हैं।
रक्षा: रिसालदार Badlu सिंह, कुलपति (WW1)
Badlu सिंह
भारतीय सैनिक जो विश्व युद्ध-1 के दौरान बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जाट लांसर्स में रिसालदार था, जबकि फिलीस्तीन में एक मशीन गन घोंसले पर कब्जा करने की मृत्यु हो गई।
उनकी राख मिस्र के काहिरा से Dhakla ग्राम, झज्जर जिले, हरियाणा में लौट आए।
असम राइफल्स
इसकी कर्नल का एक और छह जवानों मिजोरम के माध्यम से भारत-म्यांमार सीमा पर तस्करों से सोना लूटने के लिए गिरफ्तार कर लिया।
सेना डिपो
पुलगांव, वर्धा, महाराष्ट्र में केंद्रीय गोला बारूद डिपो में विस्फोट। 16 को मार डाला। जांच के आदेश दिए।


समाचार में विवाद
समाचार में घोटाले
रक्षा घोटाला
रक्षा मंत्रालय ने कंपनियों को सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए कौशल प्रशिक्षण देने में वित्तीय अनियमितताओं पाया गया है।
मध्य प्रदेश
व्यापम के बाद, वहाँ एक और घोटाला, जिसमें सरकार छली नई वेबसाइट जो एक लंबे समय के लिए नवीनीकृत नहीं थे करने के लिए विज्ञापन में लाखों रुपए का भुगतान किया है।


पुरस्कार / डिग्री से संबंधित विवाद
पद्म पुरस्कारों
इंडियन एक्सप्रेस आरटीआई से पता चला है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं में से कई, प्रत्याशियों की सूची के बाहर चयन कर रहे हैं पूरी तरह से गृह मंत्रालय के विवेक पर।
'आप'
दावा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी हैं, भाजपा Modi'a बीए (दिल्ली विश्वविद्यालय) और एमए (Guj.University) की डिग्री और marksheets पैदा करता है। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के साथ एमए किया था।


समाचार में विवाद
स्वामी
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की मांग को हटाने, उसकी मौद्रिक नीति का दावा उद्योगों और भारत में रोजगार के पतन के लिए नेतृत्व किया।
डिल्मा राउसेफ
ब्राजील में महाभियोग का सामना, चुनावी लाभ के लिए बजट प्रक्रिया के साथ fudging के लिए। इस दौरान मिशेल Temer Brail के अध्यक्ष काम कर रहा है।


खबर में असहिष्णुता
सड़क का नाम बदलने
दिल्ली में Aurungzeb सड़क डॉ एपीजे कलाम ने सड़क को नाम दिया गया।
अब जनरल वीके सिंह, अकबर रोड राणा प्रताप रोड में नाम बदलकर चाहता है।
योग प्रोटोकॉल
अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के लिए सरकार द्वारा जारी योग प्रोटोकॉल (21 जून)
यह "ओम" का जाप करने के लिए शुरू में प्रतिभागियों की आवश्यकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षतावादियों का विरोध किया।
जादवपुर विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ ने कहा कि इस विश्वविद्यालय बंगाल की जेएनयू जैसे disturbance- के लिए केंद्र बन गया है।

Thursday, 2 June 2016

May2016 Current affair by Mrunalsir

#1: Election Related

RPA: Election Countermanding in Tamilnadu

Relevance: General Studies Mains Paper-2
 • EC has cancelled the assembly polls in Araykurichi and Thanjavur Constituency of Tamilnadu, due to widespread use of money, liquor, petrol-cards, gift cards and milk-tokens by candidates to win votes.
 • TN Governor displeased that he was not consulted.
 • But under RPA act, EC is empowered to cancel/countermand polling in case of bribery, muscle power, booth rigging etc. malpractices.
 • Election commission doesn’t need to consult/seek permission from governor or any other authority in such cases.

Q1-2016: State Election result

PIN for SSC, State PCS and Bank exams
StateGovernorWinner Party
West BengalKesari Nath TripathiTMC, West Bengal. CM Mamta Benerjee.
TamilanduK.RosaiahAIADMK, CM Jaya Lalithaa
KeralaJustice(Retd.) P.Sathasivam
 • CPM’s Left Democratic front. But CPM has decided VS Achyutanandan (92) will not be CM, he’ll act as guide like Castro in Cuba.
 • Pinarayi Vijayan (72) ) will be made the CM.
AssamPadmanabha Balakrishna Acharya,
 • BJP+ group. CM Sarbananda Sonowal.
 • Ex-Congman Himanta Biswa played key role In making BJP win.
PuducherryLt. Governor Kiran Bedi
 • DMK-Cong won.
 • Congress’s V.Narayanasamy became CM. He will have to win MLA seat within six months.
 • Under the Union Territory Act, the president appoints the Chief Minister and Council of Ministers. A maximum of six ministers are permissible for the Union Territory.
 • CM Oath taken in presence of Lt.Governor.

Election: Misc. developments

Uttrakhand
 • President’s rule was imposed. But SC allowed sitting CM Harish to prove majority on house, he won and Union withdrew president’s rule.
Right to contest election
 • Odisha’s Gram Panchayat Act 1964 bars patients of deafness-muteness, TB and Leprosy from contesting Gram Panchayat elections. Now they’ve brought to bill to remove this provision since Odisha is home to >2 lakh leopracy victims and thousands of TB and disabled.
Women reservation
 • Panchayati Raj ministry is working on a bill to provide for 50% reservation to women in rural and urban bodies.
Vafaadaari Bond
 • W.Bengal MLAs are required to sign a Rs.100 judicial stamp paper pledging their loyality to Congress party headed by Sonia and Rahul.

#2: Parliament related

Parliament misbehavior

TermMeaningLok Sabha RuleRajya Sabha Rule
Withdrawal
 • Speaker can remove an MP for the whole day, for gross disorderly behavior
 • This is used mostly against one or two individual unruly MPs.
373255
Suspension
 • Speaker can suspend an MP for infinite time for persistently abusing the house. Although, house can revoke suspension by passing a resolution.
 • Usually, this is applied against a group of MP creating rucksuck.
374256

Computerized drawing of Qs for Question hour?

 • Starred question in Parliament: Minister has to reply during question hour.
 • Unstarrred question: written reply given.
 • TMC MP allege that present manual system is bad, because some MPs are getting more chances to ask question. So he has demanded computerized system to decide which MP gets to ask questions.

Double dissolution in Australian Parliament

Syllabus: GS-Mains Paper2 Comparing Constitutions
IndiaAustralia
PresidentGovernor general
Lok SabhaHouse of representatives
Rajya SabhaSenate
Rajya Sabha is permanent house. It can’t be dissolved. Only Lok Sabha can be dissolved.
 • On Advice of PM, the Governor General can dissolve both the houses.
 • 2016, May: PM Turnbull has recommend Double dissolution because deadlock over passing budget and building-regulator bill. He wants fresh election in July.

Parliament: Misc. Developments

Geospatial information regulation bill
 • Triggered panic and outrage because of its draconian provisions. E.g. you can’t take photo with a GPS-enabled mobile and “tag” it. Because it’ll mean “acquiring geospatial data”, which is forbidden in this bill!
Giani Zail Singh
 • 100th birth anniversary on May 2016. He had used suspensive veto on Postal bill, which wanted to give surveillance power to government over Indian post. Neither President Zail Singh, nor his successor President R.Venkataraman signed the bill.  Ultimately the bill was referred back to the Upper house where it is still listed as a pending bill.
Parliamentary panels/ committees
 • Parliamentary Standing committee (PAC) criticized the government for not allotting sufficient fund for China border protection.
 • PAC asks Rajanbhai to explain real cause behind Bad loans.
 • Standing committee on IT: Spectrum Sale in 2016 will earn ~64,000cr non-tax revenue for government. But players buying higher frequency bands- should be made to deposit 50% of the amount at once. And remaining in 10 years’ installments.
 • Standing committee on MSME: Mundra Yojana is sluggish. MFIs should be given bigger role, interest rates should be reduced.
Vijay Mallaya
 • This Karnataka Rajya Sabha MP resigned, 2 months before expiry of his term, owing the various loan default and fraud cases on him.

#3: Judiciary related

Extradition

 • Indian Extradition Act 1962 governs the norms.
 • India can request extradition from any country. But other country can (1) consider it on priority basis, if they’ve signed extradition treaty with us (2) if no treaty, they may consider it as per their own domestic laws.
 • India has extradition treaty with 39 countries. Oldest with Chile, before independence.
 • Deportation is police process, where accused has no chance of hearing in foreign country.
 • Extradition is Judicial process, where accused gets hearing.
 • We’ve signed treaty with UK as well, but they say they can’t “deport” Vijay Mallya, only consider an application for his ‘extradition”
Judiciary: Misc. developments in May 2016
Beef
 • MH government banned beef in the state. But Bombay HC says juntaa free to eat beef imported from outside the state, since it’ll be right to privacy under Art. 21.
Death row
 • National Law University,. Delhi published first ever report on socio-economic profile of the prisoners. And found that most of the death row convicts are from poor, backward communities.
Defamation
 • IPC Section 499 and 500 deal with defamation- with jail upto two years and monetary fine.
 • SC says it’s not against freedom of speech because the other party has right to reputation within the fundamental right to life.
Draft MoP
 • After SC declared NJAC unconstitutional last year, government has come up with Draft Memorandum of Procedure for Collegium system. But SC is unhappy with that too.
Judicial activism
 • Jaitley Statement in Parliament that Judiciary is destroying  legislature brick by brick. Courts can’t substitute executive. they must draw Lakshmanrekha.
 • Defense Minister Manohar Parikar says SC ban on diesel vehicles is senseless.

#4: Education related

NEET exam & Ordinance

NEET ordinance aka CSAT dhamaal v2.0

 • Till now, 15% of all medical seats are reserved for AIPMT entrance (as per SC order in the 80s). Only Indian citizens, NRIs and OCI card-walla can appear.
 • 2010: MCI decides to have National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) for all India admission in medical and dental colleges’ undergraduate seats. Notification issued in 2013.
 • 2013: SC stops NEET.
 • 2016: SC orders NEET as the single test for admission in all public and private colleges for MBBS and BDS. Retd. CJI R.M.Lodha panel will monitor the implementation.
 • 2016, May-1: NEET-1 held.
 • 2016, July-24: Those who were unprepared for NEET-I, will be given chance to sit in NEET-II.
 • Students and Parents from non-CBSE / Non-English medium boards are unhappy because of tough nature of NEET exam. They asked state governments to conduct another exam OR delay NEET by one year.
 • But Education is in concurrent list under Art.254. SC says State is empowered to regulate admission and fees. But if union issues a notification (e.g.NEET) then states can’t have their separate admission tests.
 • Ultimately, Union Government issued ordinance, with following provisions
For all the Government seats in Government and private colleges
85% seats
 • state governments allowed to organize their own tests, in 6 vernacular languages.
 • OR state government can use the NEET score-card.
15% seats
 • Via NEET score card, by all India counselling.
Management quotabeyond purview of NEET and presidential ordinance.
Sidenote: Pak-Hindu girl Mashal Maheswari had secured 91% in CBSE exam but she couldn’t sit in the AIPMT because she didn’t have NRI or OCI card. But Shushma Swaraj helped her get admission in Karnataka Medical college.

TSR Subramanian committee- New Education Policy

 • TSR Subramanian is former cabinet Secretary (IAS), earlier associated with Green law review panel.
 • He Has submitted report on “New Education Policy” to HRD ministry, with following recommendations:
 • Replace 1986’s education policy, with new policy.
 • Create a new all India service- Indian Education services- similar to IAS, IPS and IFS (Forest)
 • Revamp UGC, AICTE and National Assessment and Accreditation Council (NAAC) ; allow foreign universities
 • Continue three-language formula  in schools.
 • under the present Right to Education Act, no kid failed till class-8 so they take studies in very casual manner. TSR recommended- fail kids after class-5. but give him 3 attempts within a year to clear exam.
 • Use ‘Digital India’ initiative to track all school students, teachers and learning outcomes
Education: Misc developments in May-2016
Mother tongueRSS demanding that Goa government must stop funding English medium schools- otherwise Konkani language will be eroded.

Rights issues

#5: Divyang Department

 • This is the new official word for physically disabled people, coined by Modi in December 2015’s Mann ki baat. Afterwards, Railway budget used this word in offical document.
 • Now Min. of Social justice and empowerment’s department for disabled is renamed into “Divyang Shasaktikaran Vibhag”.

Sugamya Bharat Abhiyan: PH-friendly environment

 • Gist: PH-friendly buildings, Softwares and public transport system.
 • To create universal accessibility for Persons with Disabilities.
 • By Divyang Department under Min. of Social justice and Empowerment.
 • CSR funds can be utilized.
 • Public-private organizations get “stars” similar to energy rating stars, for making Ph-friendly environment.

Jat Quota Stayed

 • Based on Justice K C Gupta commission report, Haryana Government brought Haryana Backward classes Act
 • It created new reservation category named “Backward Classes Block ‘C’.
 • Six castes included in it- Jats, Jat Sikhs, Rors, Bishnois, Tyagis and Muslim Jats
 • They were given 10% quota in government jobs and educational institutions, and 6 per cent in Class I and II posts,
 • Highcourt has stayed this provision.

Jat Quota: Prakash Singh Committee

 • Prakash Singh is retired DGP of Uttar Pradesh.
 • Haryana government formed a Committee under his chairmanship to probe police negligence in Jat reservation Stir.
 • He blamed 90 police officials for dereliction of duty, and institutional decay in police administration.
Rights issues: Misc developments in May 2016
Slavery
 • Australian NGO has released World Slavery report 2016. India ranks no.1 in Modern Slavery- because of its beggars and prostitutes.
Child Marriage
 • New data released in Census-2011 says 30% of the Indian women are married below 18 year legal age.
SC Judges in SCCJI K.G. Balakrishnan was the last dalit judge in Supreme court. Since last 6 years, there is no SC judge in SC.
Draft Women Policy
 • Earlier policy was made in 2001. Now Women and Child development Minister Maneka Gandhi released Draft Women Policy 2016- and called for review of personnel laws.

#6: Schemes

Gram Uday se Bharat Uday

Gram uday se Bharat Uday
 • 11 day long village self-governance campaign.
 • Start:14 April 2016; 125th B’day of Dr.Ambedkar, his birthplace Mhow (kalipaltan) MP
 • End: 24 April 2016:  Panchayati raj diwas @Jamshedpur.
 • Focus: oath of tolerance and harmony;
 • Strengthening tribal development and Panchayati raj institutions esp. in 5th Sch. Areas of 10 states.
 • Rural development, various schemes for farmer’s welfare, and livelihood of the poor.
 • Village farmers’ assemblies to promote agri.; government will inform they about Fasal Bima Yojna, Social Health Card etc.
Schemes- misc. developments in May 2016
Adarsh gram
 • Rural Development Minister asked Modi to provide funding for Sansad Adarsh Gram Yojana. Because at present, no funding, MP has to adopt a village and do good from convergence of  other schemes. But majority of the MPs have not yet adopted villages, because there is no fund.
Aadhar Skype
 • Microsoft CEO Satya Nadella gets Indian govenrment’s permission to enable Adhar authentication of skype account with finger print and IRIS scan.
 • This has potential applications such as court hearing, job-interviews etc. because other party can be sure that person on the video screen is not fake.
 • for more on e-governance models, application for General Studies Mains paper-II, Watch this Lecture video.
PM Ujjwala Yojana
 • BPL families to get LPG connection in women’s name. Rs.1600/- for each connection. Ministry of Petroleum and Natural gas will implement.
 • More information under this Economy survey video: BES161-P07
SBK
 • Swatchh Bharat Kosh: all donations eligible for income tax deduction
 • Companies can offset their CSR responsibilities under Companies Act 2013, by donating in SBK.
 • Donations above Rs. 10 lakh eligible to get certificate of thanks from senior officers from government.
Smart cities
 • 33 new cities selected for smart city project round #2. Lucknow tops the list.
26th May 2016
 • Two years of NDA Government. Info & Broadcasting ministry will launch “Zara Muskura Do” program to highlight Government success.

#7: Appointments

Judicial vacancies
 • Law commission report in 1987 said 1 judge per 10 lakh people.
 • Recently, Chief Justice said 70,000 additional judges required, to solve the case backlog problem.
 • Law minister says the number is not backed by scientific criteria.
Kiran Bedi
 • India’s first lady IPS officer and CM candidate for last Delhi election. She is now Lt. Governor of Puducherry.
Navy Chief
 • Sunil Lamba will replace R.K.Dowan as next Admiral.
NITI Ayog
 • Ex. Finance Secretary Ratan P. Watal appointed as principle adviser for social sector in NITI Ayog.
UPSC
 • Ex-Delhi Police commissioner B.S.Bassi appointed as UPSC member. AAP criticized his appoint as a BJP political favour for Bassi’s handling of JNU-Kanhaiya-crisis.
 • UPSC Has invited companies to conduct online computer test for various job recruitment exams.
 • 1757: East India company started patronage based civil services, 1854: Macaulay committee recommended replacing the patronage based civil services to merit based civil services.
 • Civil service 2016: Tina Dabi comes first dalit girl to top the exam. Kashmir’s Athar Khan gets second rank.